sheep
ตะกงยาง PDF Print E-mail

ตะกงยางเหล็ก

  • ตราตา/ตราสมอ                    น้ำหนัก 500 กรัม

  • ตราม้า                                  น้ำหนัก 500 กรัม

  • ตราทหารเรือ/ดอกไม้             น้ำหนัก 450 กรัม

  • ตราดาว                                น้ำหนัก 400 กรัม

  • ตราปืนคู่                               น้ำหนัก 350 กรัม

 

 

 

 

 

 

ตะกงยางพลาสติก